Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 wcześniej opublikowane wg wytycznych Urzędu Gminy w Komornikach, zostają usunięte. Organ Prowadzący przekaże Rodzicom dzieci przyjętych treść umów do podpisania drogą mail'ową z odpowiednimi dodatkowymi informacjami.

 

 UWAGA

Zmiana w organizacji rekrutacji do przedszkola

 Oświadczenie woli rodzica dziecka zakwalifikowanego jest dostępne w systemie PCSS

 

Z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego w kraju,w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo osób biorących udział w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Komorniki, informujemy:

 

Zmianie ulega sposób dostarczenia do przedszkola oświadczenia potwierdzającego przez rodzica/opiekuna kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

Przypominamy, że w terminie od 23 do 27 marca br. rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego do danego przedszkola ma obowiązek dostarczyć do placówki oświadczenie woli przyjęcia dziecka.

Oświadczenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. Można to zrobić za pośrednictwem platformy  www.nabor.pcss.pl/komornikilub za pomocą poczty elektronicznej na adres przedszkola.

 

Jednocześnie informujemy, że terminy rekrutacji nie ulegają zmianie.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola zostaną podane do publicznej wiadomości 23 marca, a tydzień później – 30 marca. listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Prosimy o zapoznanie się z listami dzieci zakwalifikowanych i przyjętych poprzez system elektroniczny.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 152/2020

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

z dnia  8 stycznia 2020 roku

 

W sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w gminie Komorniki na rok szkolny 2020/2021.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2019, poz. 1148 ze zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w gminie Komorniki na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

 §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki

Nr 152/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych w gminie Komorniki

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

02 - 13.03.2020 r.

 

05 – 08.05.2020 r.

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

16 – 20.03.2020 r.

 

11 - 13.05.2020 r.

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23.03.2020 r.

godz. 12.00

14.05.2020 r.

godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

23 - 27.03.2020 r.

 

14 - 18.05.2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30.03.2020 r.

godz. 12.00

19.05.2020 r.

godz. 12.00

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/161/2019

RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 19 grudnia 2019 r.

 w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm)[1] oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019, poz. 1148)[2], Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

 §1. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Komorniki oraz ich wartość wyrażoną
w punktach:

Kryterium

Punkty

1)      oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub prowadzących działalność rolniczą – dotyczy to również rodzica pracującego/ studiującego dziennie/ prowadzącego działalność rolniczą samotnie wychowującego dziecko

10

2)      wskazanie przez obojga rodziców/prawnych opiekunów dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego  opiekuna samotnie wychowującego dziecko

8

3)      posiadanie rodzeństwa uczęszczającego do tego samego przedszkola/szkoły w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub biorącego udział w rekrutacji do tego samego przedszkola/ oddziału przedszkolnego.

6

4)      wybór przedszkola wg. preferencji

a)      za I preferencję

b)      za II preferencję

c)      za III preferencję

                    

8

3

1

5)      udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek rodzinny

2

6)      W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, kryterium rozstrzygającym jest kwalifikacja kandydatów w oparciu o ich wiek. Kwalifikacja kandydatów rozpoczyna się od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia.

1

 

§2. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1:

  • dla kryterium 1 – oświadczenie o zatrudnieniu/ studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;
  • dla kryterium 2 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki;
  • dla kryterium 3 - oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów potwierdzające spełnianie powyższego kryterium;
  • dla kryterium 4 – Wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do przedszkola;
  • dla kryterium 5 – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej;

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§4. Traci moc uchwała nr XXXI/323/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

                                                                                                mgr Marian Adamski

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1078 i poz. 1680; poz. 2197; poz. 2248.

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XVIII/161/2019

RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)  wprowadziła zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół różnego typu. W myśl przepisów ww. ustawy w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1)   wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ww. kryteria mają jednakową wartość, wyrażoną w punktach.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydata w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami, Rada Gminy jako organ stanowiący ma obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia. Wskazane w projekcie uchwały kryteria zaproponowano po konsultacjach i uzgodnieniu z dyrektorami gminnych przedszkoli.

 

                                                                                            Wójt Gminy Komorniki

                                                                                            mgr inż. Jan Broda

 

 

 


 

Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci na rok szkolny 2020/2021 do Publicznego Przedszkola „Z INNEJ BAJKI” w Komornikach

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…