W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 mamy 50 wolnych miejsc dla dzieci urodzonych w roku 2019 (styczeń - grudzień).

W regulaminie rekrutacji odnajdziecie Państwo informacje szczegółowe o terminach przyjęć po ustalonych terminach rekrutacji. W sytuacji, jeśli zostaną wolne miejsca będziemy brać pod uwagę przyjęcie dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki

Nr 463/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych w gminie Komorniki

na rok szkolny 2022/2023

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.02 - 11.03.2022 r.

 

04 – 09.05.2022 r.

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14 – 18.03.2022 r.

 

10 - 12.05.2022 r.

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21.03.2022 r.

godz. 12.00

13.05.2022 r.

godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

21 - 25.03.2021 r.

 

13 - 17.05.2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28.03.2022 r.

godz. 12.00

18.05.2022 r.

godz. 12.00

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2022

Publicznego Przedszkola „Z innej Bajki” w Komornikach

z dnia 14 lutego 2022 roku.

 

 

Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci na rok szkolny 2022/2023

do Publicznego Przedszkola „Z INNEJ BAJKI” w Komornikach

 

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa procedurę i zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola „Z innej Bajki” w Komornikach na rok szkolny 2022/2023.

 1. Prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 1. W roku szkolnym 2022/2023 przedszkole dysponuje miejscami dla 50 dzieci wyłącznie rocznika 2019.

 1. szczególnie uzasadnionych przypadkach, do placówki mogą być przyjęte dzieci, które ukończyły 2,5 roku, jednak dopiero po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, jeśli przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami.

  5. W terminach: 25 – 29.07.2022r. i 22-26.08.2022r odbędą się indywidualne rozmowy dyrekcji z rodzicami dzieci dwuipółletnich. Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia zakwalifikowanych podczas rozmów dzieci dwuipółletnich zostanie podjęta przez dyrekcję przedszkola nie wcześniej, niż 1.09.2022 r.

   

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Komorniki;

 2. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Komorniki;

 3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego Przedszkola „Z innej Bajki”
  w Komornikach;

 4. Przedszkolu - należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole „Z innej Bajki” w Komornikach;

 5. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję rekrutacyjną w przedszkolu przeprowadzającym rekrutację;

 6. Wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i/lub więcej dzieci;

 7. Samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

 8. Rodzicu - należy przez to rozumieć rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską, prawnego opiekuna dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

 9. Kandydacie - należy przez to rozumieć dziecko objęte rekrutacją do przedszkola publicznego;

 10. Wniosku - należy przez to rozumieć „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w wersji papierowej i elektronicznej;

 11. Deklaracji - należy przez to rozumieć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu” w wersji papierowej.

 12. OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej;

 13. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin przeprowadzenia rekrutacji dzieci
  do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Komorniki;

 14. Systemie naboru - należy przez to rozumieć System Rekrutacji Elektronicznej PCSS do przedszkoli publicznych prowadzony drogą internetową.

 

 

Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 3

 1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, to w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci spoza obszaru gminy.

 1. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2022 r.

 1. Zgłoszenia kandydata można dokonać do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.
  We wniosku należy określić kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych i złożyć ją w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej, po wcześniejszym uzupełnieniu go w systemie PCSS.

 1. Wzór wniosku zgłoszenia jest określany przez Wójta w drodze zarządzenia i dostępny po zalogowaniu się rodzica do systemu elektronicznego PCSS.

 1. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny, podpis na deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 4

 1. Rekrutację do przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie pisemnego ogłoszenia.

 1. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera termin i miejsce składania przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i wniosków zgłoszenia oraz informację o miejscu udostępnienia Regulaminu.

 1. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor umieszcza:

 1. na stronie internetowej przedszkola;

 1. na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

§ 5

 1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru PCSS.

 1. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl

 2. Elektroniczny system naboru do przedszkoli na terenie Gminy Komorniki gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.

 1. Rekrutacja do przedszkola w roku 2022 trwa od 28 lutego do 11 marca 2022r. i składa się z 2 etapów:

1) wprowadzanie danych dzieci do systemu pcss oraz

2) składanie papierowej wersji wniosku w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.

5. Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami (dostępnymi pod wnioskiem), a następnie wydrukować
i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.

 

6. W Publicznym Przedszkolu „Z innej Bajki” wnioski papierowe przyjmowane będą w godzinach: poniedziałek i środa 10:00 – 17:00,

wtorek, czwartek i piątek 9:00 – 15:00.

7. Zarejestrowane w systemie naboru wnioski, zostaną przez system automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami zawartymi w § 6 Regulaminu.

8. Warunkiem otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru jest złożenie przez rodziców podpisanych czytelnie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w Regulaminie.

 

 

§ 6

 1. W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w §3 ust. 1, niż ilość wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, w pierwszym etapie rekrutacji system naboru bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości wyrażonej w punktach:

 

Kryterium

 

Punkty

1) wielodzietność rodziny kandydata

50

2) niepełnosprawność kandydata

50

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

50

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

50

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

50

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

50

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

50

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja przystępuje do drugiego etapu rekrutacji.

 2. W drugim etapie rekrutacji bierze się pod uwagę kryteria dodatkowe (na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki nr XVIII/161/2019 z 19 grudnia 2019r.) o różnej wartości wyrażonej w punktach:

 

Kryterium

Punkty

 1. oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub prowadzących działalność rolniczą – dotyczy to również rodzica pracującego/ studiującego dziennie/ prowadzącego działalność rolniczą samotnie wychowującego dziecko

 

10

 1. wskazanie przez obojga rodziców/prawnych opiekunów dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko

 

8

 1. posiadanie rodzeństwa uczęszczającego do tego samego przedszkola/szkoły w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub biorącego udział w rekrutacji do tego samego przedszkola/ oddziału przedszkolnego

 

6

 1. wybór przedszkola wg. preferencji

 1. za I preferencję

 2. za II preferencję

 3. za III preferencję

 

 

8

3

1

 1. udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek rodzinny

 

2

 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, kryterium rozstrzygającym jest kwalifikacja kandydatów w oparciu o ich wiek. Kwalifikacja kandydatów rozpoczyna się od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia.

 

1

 

 

 

§ 7

 1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 6 ust. 1, odpowiednio:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zm. oraz Dz. U. 2015r. poz. 1886);

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, ze zm.).

 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wskazanych w § 6 ust. 3:

 1. dla kryterium 1 – oświadczenie rodzica o zatrudnieniu/ studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej (bez konieczności poświadczania treści dokumentu w zakładzie pracy);

 2. dla kryterium 2 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki;

 3. dla kryterium 3 - oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów potwierdzające spełnianie powyższego kryterium;

 4. dla kryterium 4 – Wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do przedszkola;

 5. dla kryterium 5 – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej;

 

§ 8

 1. Oświadczenia potwierdzające spełnienia przez kandydata dodatkowych kryteriów zawartych
  w § 6 ust. 3, rodzic składa pod rygorem 
  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Rodzic składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści
  "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 1. Przewodniczący komisji może:

1) zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);

2) zwrócić się do Wójta celem potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 1. Wójt w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji lub może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 1. W przypadku niepotwierdzenia w wyznaczonym terminie okoliczności zawartych
  w oświadczeniu, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. W sytuacji weryfikacji wniosków elektronicznie przez system PCSS, komisja uwzględnia wyniki systemu.

 1. Na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć. W sytuacji weryfikacji wniosków elektronicznie przez system PCSS, komisja uwzględnia wyniki systemu.

 1. W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może po rekrutacji uzupełniającej rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci urodzonych w roku kolejnym - późniejszym, przy czym przyjmuje się kryterium wiekowe, od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia.

 1. W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci spoza gminy, uwzględniając kryteria określone w §6 pkt 3.


§ 9

Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, zawierających imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola odbywa się
w widocznym miejscu w siedzibie 
przedszkola 21 marca 2022r. o godz. 12:00.

 

§ 10

 1. Złożenie podpisanego wniosku zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami, lub deklaracji
  w terminie wskazanym w § 14, ust. 1 i § 3, ust. 9 jest podstawą do zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole.

 2. Rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek w ciągu 5 dni roboczych od dnia wywieszenia list tj. do 25 marca 2022r., zgłoszenia się do przedszkola celem złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do danego przedszkola.

 3. W sytuacji weryfikacji wniosków elektronicznie przez system PCSS, rodzic biorący udział w rekrutacji winien obserwować aktualizowane ustalenia Urzędu Gminy, które mogą wskazać składanie oświadczeń woli elektronicznie.

 4. Niepodpisanie lub niezłożone elektronicznie oświadczenia woli w terminie, o którym mowa w ust. 2 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych.

 5. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zawierające imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola są wywieszane w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 28 marca 2022r. o godz. 12:00.

 6. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć wniosek w przedszkolu, które ma wolne miejsca. Informację na temat wolnych miejsc dostępne będą w Urzędzie Gminy Komorniki.

 7. Umowy o korzystaniu z usług przedszkolnych podpisywane będą w dniach od 23 maja 2022r. do 03 czerwca 2022r.

 8. Niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie, o którym mowa
  w ust. 6 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje a
  utomatyczne skreślenie kandydata z

  listy dzieci przyjętych.

 

§ 11

 1. Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola służy prawo złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 2. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.

 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust.3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Skład i prace komisji

 

§ 12

 1. Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje Komisję i wyznacza jej przewodniczącego.

 2. W skład komisji wchodzi, co najmniej 3 nauczycieli przedszkola.

 3. W pracach komisji może, na wniosek Dyrektora, uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego .

 4. W Komisji rekrutacyjnej nie mogą brać udziału:

 1. dyrektor przedszkola

 2. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym w przedszkolu.

5. Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami
o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny
posiedzeń komisji.

6. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji uczestniczy co najmniej 2/3 osoby wchodzące w skład komisji.

7. Do zadań Komisji należy:

1) weryfikacja spełnienia przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym/ zapoznanie się z weryfikacją elektroniczną systemu PCSS;

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego/zarejestrowanie wyników z podsumowań elektronicznych i w wyznaczonym terminie o ustalonej godzinie podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierających imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;

3) sporządzenie protokołu z posiedzenia, do którego załącza się listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do placówki wraz z informacją o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria;

4) sporządzenie protokołu z posiedzenia, do którego załącza się listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do placówki;

5) protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach; Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji rekrutacyjnej.

8. Dokumentacja z rekrutacji przechowywana jest w przedszkolu.

9. W pracach komisji uczestniczą tylko jej członkowie.

10. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane do nie ujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 

Harmonogram czynności i terminy

§ 13

Rekrutacja podstawowa

 1. W dniach: 28 lutego - 11 marca 2022 r. odbywa się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/23.

W tym okresie trwa składanie wniosków kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem strony internetowej oraz składanie papierowej wersji wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru.

 1. W dniach: 14 - 18 marca 2022 r. trwają prace komisji - weryfikacja danych zawartych w oświadczeniach.

 2. Dnia 21 marca 2022 r. o godz. 12:00 następuje ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do przedszkola, w siedzibie przedszkola oraz w systemie naboru. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.

 3. W dniach: 21-25 marca 2022r. przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców. Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

 4. Dnia 28 marca 2022r. o godz.12:00 - wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.

 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 6. W terminie 5 dni od wpłynięcia wniosku od rodzica o uzasadnienie, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 7. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 8. W terminie 7 dni od wpływu odwołania rodzica dyrektor przygotowuje pisemną odpowiedź.

 

§ 14

Rekrutacja uzupełniająca

   1. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc przedszkole bierze udział w naborze uzupełniającym.

   2. 4 - 9 maja 2022 r. przyjmowanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym.

   3. 10 - 12 maja 2022 r. weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola w naborze uzupełniającym.

   4. 13 maja 2022r. o godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

   5. 13 - 17 maja 2022 r. przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców.

   6. 18 maja 2022 r. o godz. 12:00 - wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniającym.

 

§ 15

    1. W dniach: 23 maja - 03 czerwca 2022 r. zaplanowano podpisywanie umów z przedszkolem na korzystanie z usług przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023.

    2. Niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie, oznacza rezygnację
     z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy dzieci przyjętych.

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia nr 3/2022 Dyrektora Publicznego Przedszkola „Z innej Bajki” z dnia 14 lutego 2022r.

 

Regulamin przygotowano zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Komorniki:

 1. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w gminie Komorniki na rok szkolny 2022/2023, zamieszczonymi na stronie Urzędu Gminy;

 

 1. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

7

 

 

 

 

Rekrutacja 2022 ZAPRASZAMY
Toggle Bar
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…